Regulamin

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM HAPPYMORE.CO – REGULAMIN

Właścicielem sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO działającego pod adresem https://happymore.co jest firma HAPPYMORE, z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 22, 12-200 Pisz. Firma HAPPYMORE została założona w 2011, otrzymała numer NIP: 8491330738, REGON: 142978684.

SŁOWNIK
Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO – sklep działający pod adresem http://ww.happymore.co, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów i wysyłka zamówień do Klientów;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO
Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.CO. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
Koszyk – element Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient, składając zamówienie, może w koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do zniżki (w zależności od rodzaju kodu);
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.CO, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności on-line.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony Internetowej https://happymore.co. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym HAPPYMORE.CO.

3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

– zamawiany towar oraz jego ilość;

– adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;- sposób dostawy;- sposób płatności;- istnieje możliwość skorzystania z promokodu otrzymanego od Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO

4. Zamówienie może być dostarczone do Klienta w zależności od jego wyboru:

– na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

5. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w pkt. 4 powyżej może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp.

6. W chwili składania zamówienia Klient może mieć możliwość podzielenia zamówienia na kilka paczek. W takiej sytuacji podział zamówienia można dokonać pod względem przewidywanego czasu realizacji. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach dostawy towaru.

7. Sklep Internetowy happymore.co nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

8. Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

9. W przypadku, gdy Sklep Internetowy happymore.co otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.

10. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO.

11. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

CENY TOWARÓW

1. Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://happymore.co i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO, za pośrednictwem Internetu;

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO zamieszczone przy oferowanym produkcie:

– zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

– nie zawierają kosztów przesyłki;

– nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO w chwili składania zamówienia przez Klienta;

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie https://happymore.co , po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności;

5. Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Promocje w Sklepie internetowym HAPPYMORE.CO nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.

7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.CO obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez Klienta towaru za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: https://happymore.co.

MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta HAPPYMORE.CO, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres happy@happymore.eu

3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWNIENIA

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

– przelewem elektronicznym, bankowym– realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję;

2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności;

3. Klient może skorzystać z PromoKodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO lub od innego Podmiotu, który dokona zakupu promoKodów dla swoich Klientów.

4. PromoKody rabatowe posiadają okres ważności w czasie, którego, Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. PromoKod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.

5. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Przy większości towarów Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO podaje czas wysłania (w dniach roboczych) zamówienia z Magazynu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.

3. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres za pośrednictwem Firmy Kurierskiej po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym happy@happymore.eu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztów związanych z wysyłką towaru.

4. Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne (okres świąteczny, złe warunki pogodowe, klęski żywiołowe, etc).

WARUNKU REKLAMACJI (ZGŁOSZENIE NIEZGODNIOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

1. Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;

2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;

3. W przypadku odesłania reklamacji na adres Magazynu: DTW Logistics Sp. z o.o. Sp. K | Kopytów 44e, 05-870 Błonie, za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki;

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu o ile w ciągu dwóch tygodni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

WARUNKI GRARANCJI

1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru, dystrybutora.

2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru:

– korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Klient może zgłosić się bezpośrednio do Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO;

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT TOWARU

1. Klient ma możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej

2. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pisząc na adres happy@happymore.eu.

3. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie od odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Konieczne jest złożenie oświadczenia zwrotu.

4. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego Pocztą Polską lub kurierem Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO:

– zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry;

– przyjmie zwrot, gdy zostanie on odesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) na adres Magazynu, DTW Logistics, Kopytów 44e, 05-870 Błonie;

– nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

5. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamóweinia została dokonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bnkowy przeliczony według śreniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

PAKIETY PROMOCYJNE

1. Po złożeniu zamówienia zawierającego Zestaw (Razem Taniej) jego podział nie będzie możliwy.

2. Klient może anulować Zestaw (Razem Taniej) tylko w całości, a nie pojedynczy produkt wchodzący w skład Zestawu (Razem Taniej).

3. Zestaw Razem Taniej może być dostarczony, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w jego skład zostaną skompletowane w Magazynie.

4. Przy reklamacji, Klient może, zareklamować jeden produkt z Zestawu (Razem Taniej). Zwrot ceny za dany produkt nastąpi wówczas w jej wysokości po uwzględnionym rabacie, a nie w wysokości prezentowanej indywidualnie przy danym produkcie w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.CO.

5. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie w przypadku sprzeczności mają pierwszeństwo przed pozostałymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO posiada w swojej ofercie pakiety promocyjne, dalej zwane „Zestawem”. Zestawy obniżają cenę produktów, zgodnie z rabatem określonym każdorazowo na stronie produktu (na stronie produktowej oraz w Koszyku i Historii Zamówień przy zestawie prezentowany jest opis jako: “Zestaw” lub „Razem taniej”), dalej zwane „Zestaw Razem Taniej”;

7. Promocji na Zestawy nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

8. Pojedynczo dodawane do koszyka produkty mogą łączyć się automatycznie w wyżej wymienione zestawy, jeśli dany zestaw znajduje się w ofercie Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO

9. System wybiera zawsze najlepszą ofertę cenową dla Klienta, co może wiązać się z:

– połączeniem pojedynczych produktów w Zestaw;

– rozwiązaniem Zestawu;

– zamianą Zestawu w inny;

– wydzieleniem z Zestawu innych Zestawów oraz produktów pojedynczych (niepowiązanych w Zestaw).

Z powyższych modyfikacji zawartości Koszyka nie można zrezygnować.

10. Usunięcie produktu z Zestawu Razem Taniej skutkuje utratą rabatu (dla wszystkich produktów wchodzących w skład tego Zestawu) przyznanego przy zakupie całego Zestawu.

DANE OSOBOWE

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.CO Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.CO. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego HAPPYMORE.CO mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.CO wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta lub partii produktu (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.CO.

5. Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 5 września 2010.9. Sklep Internetowy HAPPYMORE.CO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.HAPPYMORE.CO. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

7. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.CO jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

 

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest właściciel sklepu Internetowego HAPPYMORE.CO działającego pod adresem https://happymore.co jest firma HAPPYMORE, z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 22, 12-200 Pisz. Firma HAPPYMORE została założona w 2011, otrzymała numer NIP: 8491330738, REGON: 142978684.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 2. [Przedmiot usługi]

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego w domenie https://happymore.co a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez spółkę.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 3. [Warunki korzystania]

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie HAPPYMORE.CO w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 3. Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

 

§ 4. [Czas trwania usługi]

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail happy@happymore.eu, pocztą na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.
 4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
 5. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

 

§ 5. [Dane osobowe]

 1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
 5. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
 6. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie https://happymore.co/pl/polityka-prywatnosci/.

 

§ 6. [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy happy@happymore.eu, pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

Administratorem danych osobowych jest:

w zakresie prowadzenia konta i obsługi sprzedaży jak również w zakresie świadczenia drogą elektroniczną usługi Newsletter, o których mowa powyżej, jest firma HAPPYMORE, z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 22, 12-200 Pisz. Firma HAPPYMORE została założona w 2011, otrzymała numer NIP: 8491330738, REGON: 142978684.

Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu wykonania umowy zgodnie z regulaminami i przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest:

 • dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwa przy przystąpieniu do korzystania z serwisu https://happymore.co w wybranym przez siebie zakresie;
 • realizacja umowy;
 • uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);
 • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:
a) imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej – w przypadku założenia konta bądź składania zamówień i dokonywania transakcji w ramach sklepu internetowego https://happymore.co;
b) adres poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku zamówienia usługi Newsletter.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotowi realizującemu wysyłkę mailingu przy usłudze newsletter oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania produktów zakupionych w sklepie internetowym https://happymore.co. W przypadku zamówienia dostawy produktu z dostawą do państwa trzeciego, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do tego państwa.

Dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy spółkami na podstawie umowy o współadministrowanie. Odbiorcami danych są również upoważnione osoby, którymi spółka HAPPYMORE, z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 22, 12-200 Pisz stale posługuje się do realizowania swoich zadań (pracownicy, współpracownicy).

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień i prowadzenia konta Klienta. Dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na: happy@happymore.eu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez sklep internetowy HAPPYMORE.CO działający pod adresem: https://happymore.co, którego właścicielem jest firma HAPPYMORE, z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 22, 12-200 Pisz Państwa danych osobowych:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Premium vegan skincare rituals and quality since 2011.