Regulamin Programu Partnerskiego HAPPYMORE
 
 
I INFORMACJE WSTĘPNE
1. Organizatorem, koordynatorem i właścicielem PROGRAMU PARTNERSKIEGO (zwanym dalej PP) sklepu internetowego HAPPYMORE.co (dalej zwanym Sklepem), jest firma HAPPYMORE Agata Dąbrowska – Podczaska (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą w Pieńkowie 28a, 05-152 Czosnów. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zaproszony do współpracy w ramach PP jest Partnerem, który tak dalej będzie nazywany w Regulaminie.
2. Umowa PP zostaje zawarta poprzez przystąpienie do PP pomiędzy Organizatorem a osobami kandydującymi do zostania Partnerem oraz osobami, które już zostały Partnerami, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem i określa warunki, na jakich prowadzona jest współpraca.
3. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które już Partnerami zostały, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, bowiem nabycie statusu Partnera nie jest możliwe bez akceptacji Regulaminu. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.
4. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Partner w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie woli Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie na stronie sklepu.
5. Organizator zaprasza i akceptuje do współpracy Partnera, w ramach PP.
II CEL PROGRAMU PARTNERSKIEGO
1. Celem PP jest umożliwienie zarabiania poprzez promowanie wybranych produktów dostępnych w sklepie internetowym HAPPYMORE.co.
2. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, tj. poprzez zwiększanie sprzedaży produktów objętych PP, każdy Partner uzyskuje korzyści w formie prowizji przyznawanych przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie, a także w inny sposób indywidualnie uzgodniony w formie pisemnej poprzez email, z Organizatorem, a szczegółowe zasady związane z naliczaniem prowizji od sprzedaży danych produktów.
III STATUS PARTNERA
1. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego jest wypełnianie Formularza Rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu.
2. W Programie może uczestniczyć:
a. Osoba fizyczna
b. Inny podmiot zaproszony do współpracy w ramach PP
3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Programie Partnerskim pod adresem: https://happymore.co, w odpowiedzi na zaproszenie Organizatora.
4. Formularz z danymi Partnera powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, Partner zobowiązuje się poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany. W przypadku zmiany istotnych danych uniemożliwiających wypłatę środków Partnerowi, Organizator może wstrzymać się z wydaniem takiemu Partnerowi korzyści wynikających z Programu, do czasu spełniania przez niego niniejszego wymogu.

5. Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze zrozumieniem i przyjęciem reguł obowiązujących w PP.6. Usunięcie danych przez Partnera lub skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera.

III PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA

1. Partner przystępujący do PP, po dokonaniu rejestracji zobowiązany jest uzupełnić pozostałe informacje, w tym informacje dotyczące nr rachunku bankowego, a także przez cały okres użytkowania Programu przestrzegać zasad i reguł w nim określonych.

2. Partner poprzez przypisany do niego Link może promować Produkty udostępnione do sprzedaży, za pośrednictwem PP, na swoich kontach w mediach społecznościowych i blogach oraz stronach internetowych, których jest właścicielem.

3. Zakazane jest używanie Linku i promowanie Produktów znajdujących się w PP na platformach rabatowych gromadzących i udostępniających w jednym miejscu kupony rabatowe, kody promocyjne oraz informacje o atrakcyjnych promocjach i wyprzedażach w sklepach internetowych.

4. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora. Udzielone zgody będą trwały do czasu zakończenia współpracy z Partnerem.

5. Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem strony Sklepu, w specjalnie do tego przeznaczonym panelu administracyjnym (dalej zwany Panelem).

6. W związku z tym, że marka Organizatora i jej produkty promowane w PP ma chroniony znak towarowy, Organizator zabrania reklamować się pod słowami kluczowymi związanymi marką Organizatora.

7. Niedozwolone jest wykorzystywanie nazwy, logo, marki Organizatora bez uzyskania jego uprzedniej zgody.

8. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Sklepu, za osobę poleconą przez Partnera, jest to, aby taka osoba weszła do Sklepu w wyniku aktywowania Linku udostępnionego Partnerowi poprzez panel administracyjny, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu udziału w PP.

9. Przekierowanie na strony produktów objętych programem partnerskim powinno być świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.

10. Link partnerski może być udostępniany przez Partnerów potencjalnym klientom Sklepu na różne sposoby, jednakże w taki sposób, by nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:
a/ nie nosiło znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/ wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć);
b/ nie nosiło znamion przesyłania niezamówionej informacji handlowej;
c/ nie naruszało prawa do prywatności osób, którym link jest przekazywany;

11. Prowizja Partnera może zostać wycofana w przypadku, gdy zdobyty przez Partnera Klient skorzysta z prawa do zwrotu zakupionego towar. W żadnym wypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.

Partner ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych;
c) w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;
d) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

IV PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZTORA

1. Organizator zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania prawa w zakresie prowadzenia PP, w tym ochrony danych osobowych i szczegółów dotyczących wypłacanych prowizji.
2. Organizator jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie i rozliczanie prowizji ze sprzedaży produktów poleconych przez Partnerów.

3. Organizator udostępni każdemu nowo zarejestrowanemu Partnerowi Panel zawierający informacje na temat zysków, sprzedaży.

4. Organizator zapewni wsparcie techniczne, administracyjne, a także pomoc w zakresie posługiwania się PP dla zarejestrowanych użytkowników.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Partnera do grona członków PP bez podania przyczyny, a także do usunięcia konta Partnera w przypadku złamania zasad Regulaminu lub innych norm prawnych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia partnera z PP i niewypłacenia mu prowizji w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że działa on niezgodnie z Regulaminem.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia prowizji nagromadzonych na koncie Partnera, który złamał niniejszy Regulamin.

8. Partner może złożyć reklamacje w przypadku nieotrzymania należnych pieniędzy i ubiegać się o wypłacenie niezrealizowanych środków w okresie 6 miesięcy od daty wymagalności danej płatności.

V PROWIZJE I WYPŁATA ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW

1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego daje możliwość generowania unikalnego Linku, na podstawie którego rozliczana jest prowizja ze sprzedaży.

2. Link jest unikatowym kodem przypisanym bezpośrednio do Partnera i jest używany przez niego do promowania produktów znajdujących się Programie Partnerskim. Zastosowanie unikalnego kodu w procesie zakupowym powoduje naliczenie dla klienta który użył kodu 10 % rabatu od ceny końcowej produktów nieprzecenionych i nieobjętych innymi promocjami, gdyż rabat nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatami.

3. Prowizja zostaje naliczona Partnerowi na podstawie złożonego zamówienia, promowanego w PP pochodzącego z unikalnego kodu Partnera.

4. Wysokość prowizji to 10 % (słownie: dziesięć procent) od kwoty wartości każdego zamówienia po rabacie i jest ona niezmienna.

5. Prowizja jest naliczona w momencie wysłania produktu przez Organizatora do osoby zamawiającej.

6. Prowizja zostaje anulowana na koncie Partnera w momencie gdy Kupujący nie odbierze produktu.

7. Partnerzy będący podmiotami upoważnionymi do wystawiania faktur VAT, mogą otrzymać wypłatę środków pieniężnych, gdy ilość środków pieniężnych będzie równa lub większa niż 200 zł netto (słownie : dwieście złotych) oraz w dowolnej kwocie, w przypadku zakończenia współpracy w ramach Programu Partnerskiego.

8. W każdym przypadku realizacja wypłaty dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera fakturę VAT opiewającą na kwotę widniejącą w panelu partnera w zakładce Wypłata w polu Zgromadzone środki do wypłaty, która powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora lub elektronicznie w formacie PDF na adres: happy@happymore.eu.

9. Faktura VAT nie może opiewać na termin płatności inny niż 14 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.

10. Osoby fizyczne mogą zgłaszać żądanie wypłaty, gdy kwota prowizji dorówna lub przekroczy 200 zł netto (słownie: dwieście złotych). Żądanie wypłaty mniejszej kwoty może być zrealizowane wyłącznie w przypadku zakończenia współpracy w ramach PP.

11. Osoby fizyczne zobowiązane są samodzielnie obliczać i odprowadzać podatek dochodowy od dochodów osiągniętych z tytułu uczestnictwa w PP.

12. Wypłaty dla osób fizycznych będą realizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego rachunku na adres emai: happy@happymore.eu oraz korespondencyjny Organizatora: Program Partnerski HAPPYMORE, Pieńków 28 A, 05-152 Czosnów.

13. Prowizje wypłacane są z dołu. Organizator dokona dyspozycji przelewu Prowizji w terminie 14 dni po zakończeniu danego miesiąca. Partner otrzyma prowizję do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła dyspozycja przelewu, jednakże Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w terminach płatności, jeżeli wynikły one z przyczyn niezależnych od niego.

14. Warunkiem wypłacenia prowizji jest osiągniecie minimalnego limitu zarobków oraz prawidłowe wypełnienie informacji o płatnościach w Panelu Administracyjnym Partnera oraz uzupełnienie Formularza Rejestracyjnego o dane umożliwiające wypłatę prowizji to jest numer rachunku bankowego.

15. Minimalny limit zarobków do wypłacenia prowizji to 200 zł.

16. Partner ma możliwość śledzenia wypłat i prowizji w Panelu
Administracyjnym swojego konta.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość niewypłacenia prowizji Partnerowi, który generuje swoje prowizje niezgodnie z Regulaminem.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia partnera z Programu Partnerskiego i niewypłacenia mu prowizji w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że działa on niezgodnie z Regulaminem.

VII DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest firma HAPPYMORE Agata Dąbrowska – Podczaska, Pieńków 28 A, 05-152 Czosnów.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień jest możliwy za pośrednictwem e-mail: happy@happymore.eu

3. Dane zebrane w celu rejestracji konta Partnera – realizacji PP, będą przetwarzane przez okres funkcjonowania konta. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

4. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, uniemożliwi kontakt i realizację wypłaty.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest poświadczeniem porozumienia zawartego między Organizatorem a Partnerem przystępującym do Programu Partnerskiego i zastępuje wszelkie pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy stronami.

2. Złamanie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje natychmiastowym zawieszeniem konta i niewypłaceniem prowizji Partnerowi przez Organizatora.

3. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, a noszących znamiona popełnienia czynu zabronionego, zawsze powoduje anulowanie wszelkich prowizji i innych korzyści przyznanych w wyniku udziału w PP, jeśli korzyści te uzyskane zostały w wyniku popełnienia przez Partnera czyny zabronionego, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Partnera w przypadku działania Partnera na niekorzyść programu bądź na niekorzyść innych Partnerów.

5. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za prowadzenie własnych działań w zakresie Programu Partnerskiego, a tym samym niniejszej umowy.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, ale jednoznacznie jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Partnerów poprzez umieszczenie nowej wersji regulaminu na stronie PP.

7. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

1 stycznia 2019

Premium vegan skincare rituals and quality since 2011.